Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków;

2) kontakt z Inspektorem ochrony danych - iod@wuozopole.pl, tel. 77 4524107;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

a) art.6 ust.1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) art.9 ust.1 lit.g Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

c) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.;

d) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

e) Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r.;

f) Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r.;

g) Ustawy prawo bankowe z 29 sierpnia 1997 r.;

h) Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r.;

i) Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.;

j) Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17 czerwca 1966 r.;

k) Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r.;

l) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

ł) Ustawy o rzeczach znalezionych z 20 lutego 2015 r.

m) Ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury z 25 maja 2017 r.

n) Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.

o) Ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r.;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i JRWA;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych lub prawo do ich sprostowania w dowolnym momencie; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie ustaw i rozporządzeń podanych w punkcie 3 jest obligatoryjne.

 

Wersja XML